پروژه ها ی نفت و گاز و پتروشیمی
پروژه ها ی نفت و گاز و پتروشیمی
پروژه ها ی نفت و گاز و پتروشیمی
پروژه ها ی نفت و گاز و پتروشیمی
پروژه ها ی نفت و گاز و پتروشیمی

همکاری با شرکت های

برخی از شرکت هایی که با استیل صنعت کاشان  همکاری داشته اند

شرکت ایران ترانسفو
صنایع شیمیایی اصفهان
طراح و سازنده تجهیزات پتروشیمی
کلر پارس
مجتمع فولاد قائنات
پتروشیمی نخل آسماری
آبفا
پالایش نفت کرمانشاه
طراح و سازنده تجهیزات پتروشیمی
طراح و سازنده تجهیزات پتروشیمی
طراح و سازنده تجهیزات پتروشیمی
طراح و سازنده تجهیزات پتروشیمی