استیکو انرژی، طراح و سازنده تجهیزات پتروشیمی
استیکو انرژی

مخزن دی اریتور (شرکت شیمیایی رازی )

نام پروژهمخزن دی اریتور کارفرماشرکت شیمیایی رازی محل پروژه تاریخ شروع1400 تاریخ پایان1400 وزن پروژه20 تن
پروژه ها ی نفت و گاز و پتروشیمی

مخزن ذخیره استالدهید (پتروشیمی نخل آسماری )

نام پروژهمخزن ذخیره استالدهید کارفرماپتروشیمی نخل آسماری محل پروژهاستان خوزستان- بندرماهشهر تاریخ شروع1401 تاریخ پایان14
پروژه ها ی نفت و گاز و پتروشیمی

مبدل حرارتی پلی پروپیلن Shell & Tube (پتروشیمی دی آریا پلیمر)

نام پروژهدو دستگاه مبدل حرارتی پلی پروپیلن Shell & Tube کارفرماپتروشیمی دی آریا پلیمر محل پروژه تاریخ شروع1402 تاریخ
استیکو انرژی

مخزن تغلیظ گیر (شرکت شیمی گستر)

نام پروژهساخت و نصب مخزن تغلیظ گیر کارفرماشرکت شیمی گستر محل پروژه تاریخ شروع1402 تاریخ پایان1402 وزن پروژه7 تن
استیکو انرژی

کاربراتور بخار (شرکت شیمیایی اصفهان)

نام پروژهکاربراتور بخار کارفرماشرکت شیمیایی اصفهان محل پروژهاصفهان تاریخ شروع1402 تاریخ پایان1402 وزن پروژه9 تن
استیکو انرژی

مبدل حرارتی (شرکت فولاد قائنات)

نام پروژهساخت دستگاه مبدل حرارتی Seal After cooler کارفرماشرکت فولاد قائنات محل پروژه تاریخ شروع1402 تاریخ پایان1402 وزن
استیکو انرژی

مخزن تحت فشار اسید (صنایع شیمیایی تهران)

نام پروژهسه عدد مخزن تحت فشار اسید کارفرماصنایع شیمیایی تهران محل پروژه تاریخ شروع1402 تاریخ پایان1402 وزن پروژه24 تن
استیکو انرژی

مخزن ذخیره روغن (شرکت نفت روانکاران)

نام پروژهسه عدد مخزن ذخیره 50 تنی ذخیره روغن کارفرماشرکت نفت روانکاران محل پروژه تاریخ شروع1402 تاریخ پایان1402 وزن پروژ
استیکو انرژی

مخزن ذخیره کلروفریک (کلر پارس)

نام پروژهطراحی و ساخت و نصب مخزن ذخیره کلروفریک کارفرماشرکت کلر پارس محل پروژهتبریز تاریخ شروعآبان 1402 تاریخ پایانبهمن
استیل صنعت

مخازن خط فرمالین ( نخل آسماری )

نام پروژهطراحی و ساخت مخازن واحد فرمالین کارفرماشرکت پتروشیمی نخل آسماری- صندوق بازنشستگی وزارت نفت محل پروژهاستان خوزست
لوگو استیل صنعت