استیکو انرژی، طراح و سازنده تجهیزات پتروشیمی
استیل صنعت

مخازن ذخیره امولایت ( ایمیدرو )

نام پروژهطراحی و ساخت مخازن ذخیره امولایت کارفرماشرکت شیمیایی رازی- ایمیدرو محل پروژهاستان کرمان - شهر بابک تاریخ شروعمر
لوگو استیل صنعت