مبدل حرارتی پلی پروپیلن Shell & Tube (پتروشیمی دی آریا پلیمر)

پروژه ها

نام پروژهدو دستگاه مبدل حرارتی پلی پروپیلن Shell & Tube
کارفرماپتروشیمی دی آریا پلیمر
محل پروژه
تاریخ شروع1402
تاریخ پایان1402
وزن پروژه5 تن