مخزن تغلیظ گیر (شرکت شیمی گستر)

پروژه ها

نام پروژهساخت و نصب مخزن تغلیظ گیر
کارفرماشرکت شیمی گستر
محل پروژه
تاریخ شروع1402
تاریخ پایان1402
وزن پروژه7 تن