مخزن دی اریتور (شرکت شیمیایی رازی )

پروژه ها

نام پروژهمخزن دی اریتور
کارفرماشرکت شیمیایی رازی
محل پروژه
تاریخ شروع1400
تاریخ پایان1400
وزن پروژه20 تن