مخزن ذخیره استالدهید (پتروشیمی نخل آسماری )

پروژه ها

نام پروژهمخزن ذخیره استالدهید
کارفرماپتروشیمی نخل آسماری
محل پروژهاستان خوزستان- بندرماهشهر
تاریخ شروع1401
تاریخ پایان1401
وزن پروژه16 تن