مخزن ذخیره روغن (شرکت نفت روانکاران)

پروژه ها

نام پروژهسه عدد مخزن ذخیره 50 تنی ذخیره روغن
کارفرماشرکت نفت روانکاران
محل پروژه
تاریخ شروع1402
تاریخ پایان1402
وزن پروژه28 تن