کاربراتور بخار (شرکت شیمیایی اصفهان)

پروژه ها

نام پروژهکاربراتور بخار
کارفرماشرکت شیمیایی اصفهان
محل پروژهاصفهان
تاریخ شروع1402
تاریخ پایان1402
وزن پروژه9 تن