مبدل حرارتی (شرکت فولاد قائنات)

پروژه ها

نام پروژهساخت دستگاه مبدل حرارتی Seal After cooler
کارفرماشرکت فولاد قائنات
محل پروژه
تاریخ شروع1402
تاریخ پایان1402
وزن پروژه16 تن