مخازن خط فرمالین ( نخل آسماری )

پروژه ها

نام پروژهطراحی و ساخت مخازن واحد فرمالین
کارفرماشرکت پتروشیمی نخل آسماری- صندوق بازنشستگی وزارت نفت
محل پروژهاستان خوزستان- بندر ماهشهر
تاریخ شروعدی ماه 1400
تاریخ پایاناسفند 1400
وزن پروژه114 تن