مخزن تحت فشار اسید (صنایع شیمیایی تهران)

پروژه ها

نام پروژهسه عدد مخزن تحت فشار اسید
کارفرماصنایع شیمیایی تهران
محل پروژه
تاریخ شروع1402
تاریخ پایان1402
وزن پروژه24 تن