آب و فاضلاب

محدودیت منابع آبی، روند افزایشی جمعیت و رشد سریع صنایع در کشور، ضرورت تصفیه فاضلاب ها را بیشتر از هر زمان دیگری نمایان کرده است افزود: با افزایش هرچه بیشتر ملاحظات محیط زیستی، فناوری های نوین از جمله فرایندهای بر پایه نانو توجهات بیشتری را به خود جلب کرده اند.

آب و فاضلاب