تاسیسات صنعتی

یکی از مهمترین بخش‌های هر صنعت تاسیسات صنعتی آن است. تاسیسات صنعتی نقش بسیار موثری در طول عمر یک محصول ایفا می‌کند. تاسیسات صنعتی استفاده مطلوب از کلیه امکانات تاسیساتی و مهندسی میباشد. این امکانات مجموعه تجهیزات الکتریکی و مکانیکی است که عدم طراحی و اجرای دقیق آن در واحدهای صنعتی میتواند موجب ناامنی پروژه و خسارت به مال و جان ساکنین شود.

تاسیسات صنعتی